ייעוץ לועדה המחוזית ייעוץ פרוגרמטי

ייעוץ פרוגרמטי לועדה מחוזית חיפה במגוון תכניות ביישובי המחוז

Viaplan מספקת ליווי שוטף בבקרת תכניות, שהוגשו לאישור הוועדה המחוזית חיפה.

 

במסגרת הפרוייקט, נבחנו עשרות תכניות מתאר ותכניות מפורטות בנושא מגורים.

 

חוות הדעת שסופקה התמקדה בבחינת היבטים פרוגרמטיים ואיכותניים של אספקת שטחים לצרכי ציבור:

 

האם תוכננה הקצאה מספיקה של שטחים לשירותי הציבור השונים?

 

האם פרישת השטחים במרחב מאפשרת נגישות ושימוש מיטבי במבני הציבור המוצעים?

 

האם המרחב הציבורי המתוכנן מאפשר מענה הולם לצרכי הציבור החזויים?

 

קיום הבדיקות הוביל לשיתוף פעולה עם הוועדה המחוזית בנושאים מגוונים ולהטמעת שיקולים חברתיים בשלביו

המוקדמים של התכנון.

תכנית מתאר ג’סר א(ל)זרקא 

העבודות על תכנית המתאר החלו לפני כעשור ולוו בהתנגדויות ובדיונים נוקבים.

לאחרונה הוגשה התכנית לבוחן חיצוני, שתפקידו להמליץ לוועדה המחוזית כיצד להתייחס להתנגדויות הרבות שהוגשו.

Viaplan בחנה את ההתנגדויות שהוגשו ואת חומרי התכנון הרבים וסייעה לקבלת הכרעה בחלק מהנושאים.

מהלך הבחינה כלל ביצוע של תחזית אוכלוסייה בגידול לינארי לשנת היעד, בחינה פרוגרמטית של הביקוש החזוי למול ההיצע המתוכנן וסקירה של השטחים המוצעים ומיקומם.

חוות הדעת שסיפקה Viaplan סייעה רבות לקבלת ההחלטה הסופית לאשר את התכנית – וזאת מתוך ביטחון שהיא מסוגלת לעמוד ביעדיה.

מפת שטחי הציבור שאותרו בתכנית המצב המוצע כשטחים שנוספו לשטחים המאושרים
מפת שטחי הציבור שאותרו בתכנית המצב המוצע כשטחים שנוספו לשטחים המאושרים
בחינת מימוש פוטנציאל תכנוני לתעסוקה ומסחר לעומת ניצול בפועל בערי ויישובי המחוז

במסגרת ייעוץ פרוגרמטי לועדה המחוזית בחיפה נתבקשנו לבצע בחינת מימוש פוטנציאל תכנוני לתעסוקה ומסחר לעומת ניצול בפועל בערי ויישובי המחוז.

הבדיקה שבוצע בעבודה זו כוללת בחינה של כלל המלאי התכנוני הקיים בתחום המונציפאלי של הרשויות במחוז לתעסוקה, משרדים ומסחר.

הנתונים כוללים מידע תכנוני מאושר במ”ר בכל רשות לעומת חיוב לגביה במ”ר לתעסוקה, משרדים ומסחר בכל רשות.

השוואה זו מהווה כלי לקבלת החלטות תכנוניות ו/או אחרות כך שמאפשרת לזהות את הפוטנציאל התכנוני הקיים בתחום התעסוקה, והמסחר לעומת זה הממומש בפועל.

העבודה כללה הצגת נתונים כמותיים בלבד ולא נכנסה להיבטי איכות או זיהוי חסמים ומגבלות פיתוח, בעיקר ברשויות בהן קיים פער גדול בין היקף השטח המתוכנן ומאושר למימוש לעומת חיובי הגבייה. בנוסף מספקת העבודה מענה לנושאים הבאים:

  • כלי להבנה ראשונית אודות מצאי תכנוני קיים לתעסוקה ומסחר במבט השוואתי ליישובים סמוכים וביחס להיקף מגורים קיים.
  • כלי לזיהוי פערים בין פוטנציאל תכנוני קיים ומימושו בפועל ולהעמקת חסמים במימוש הפוטנציאל התכנוני. זיהוי חסמי לפיתוח יסייעו בקבלת החלטות תכנוניות מושכלות להמשך.
  • הרחבת בסיס הנתונים והמידע של לשכת התכנון בשאלות של כלכלה מונציפלית ובהכוונת שיקולי תכנון ברשויות המחוז, על-בסיס נתונים.
  • ניסיון לחיבור בין המידע התכנוני ל”עולם” הכלכלה המוניציפאלית.
  • מרכיב נוסף בקבלת החלטות תכנוניות המביאות בחשבון ראיה אזורית-מרחבית ולא רק התמקדות ברמת היישוב עצמו. מידע זה יכול לסייע בעידוד שיתופי פעולה אזורים, בהכוונה לחלוקת משאבים מאוזנת במרחב ולשימוש מושכל במשאבי המרחב.
דילוג לתוכן